• Study Series

रोमी अध्याय १

रोमी १:१-७ – परिचय
रोमी १:८-१३ – प्रार्थना सम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ
रोमी १:१४-१७ – ख्रीष्टियन सबैको ऋणी
रोमी १:१८ – हामी सुसमाचार कसरी प्रस्तुत गरौं?
रोमी १:१८-२३ – मानिसलाई कुनै बहाना किन छैन?
रोमी १:२४-२८ – परमेश्वरद्वारा तीनदोबर त्यागिएका
रोमी १:२९-३२ – दुष्कर्महरूको डरलाग्दो सूची

रोमी अध्याय २

(अनुवादक: प्रज्वल कार्की)

रोमी २:१-६ – परमेश्वरका न्याय सिद्धान्तहरू
रोमी २:७-१० – परमेश्वरका न्याय सिद्धान्तहरू
रोमी २:११-१५ – परमेश्वरका न्याय सिद्धान्तहरू
रोमी २:१६-२९ – परमेश्वरका न्याय सिद्धान्तहरू

रोमी अध्याय ३

रोमी ३:१-८ – परमेश्वरको न्यायबाट उम्कने प्रयास!
रोमी ३:९-२० – परमेश्वरको न्यायिक फैसला: दोषी!
रोमी ३:२१-२३
रोमी ३:२४-२६

रोमी अध्याय ४

रोमी ४:१-१२
रोमी ४:१३-२५

रोमी अध्याय ५

रोमी ५:१-११
रोमी ५:१२-२२

रोमी अध्याय ६

रोमी ६:१-६
रोमी ६:७-१४क
रोमी ६:१५-२३ख

रोमी अध्याय ७

रोमी ७:१-१०
रोमी ७:११-२५

रोमी अध्याय ८

रोमी ८:१-१३
रोमी ८:१४-२७
रोमी ८:२८-३१

रोमी अध्याय ९

रोमी ९:१-५क
रोमी ९:६-२०
रोमी ९:२१-३३

रोमी अध्याय १०

रोमी १०:१-६
रोमी १०:८-१२
रोमी १०:१३-२१

रोमी अध्याय ११

रोमी ११:१
रोमी ११:२-१५
रोमी ११:१६-३६

रोमी अध्याय १२

रोमी १२:१-२
रोमी १२:३-१०
रोमी १२:११-२१

रोमी अध्याय १३

रोमी १३:१-५
रोमी १३:६-१०
रोमी १३:११-१४

रोमी अध्याय १४

रोमी १४:१-६
रोमी १४:७-१२
रोमी १४:१३-२३

रोमी अध्याय १५

रोमी १५:१-९क
रोमी १५:९ख-१७
रोमी १५:१८-३३

रोमी अध्याय १६

रोमी १६:१-६
रोमी १६:१६-२४
रोमी १६:२५-२७

यो अध्ययन माला मीडलटाउन बाइबल चर्चद्वारा प्रकाशित सामग्रीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। यसलाई अध्ययन गर्दा ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटी (TBS) द्वारा प्रकाशित पवित्र बाइबल प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईंलाई सहज हुनेछ। तपाईंलाई एकमात्र सत्य परमेश्वर र उहाँका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको व्यक्तिगत ज्ञानमा आइपुग्न र त्यसमा बढ्दै-बढ्दै जान पवित्र आत्माले यी अध्ययनहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्! (१ पत्रुस २:२; २ पत्रुस ३:१८)

© 2007-2020 Copyright - Word of Truth, Nepal