प्रवचन अडियोहरू

“यसकारण विश्वास सुनाइद्वारा आउँछ, र सुनाइचाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा” (रोमी १०:१७)

सूचना: डाउनलोड गर्नलाई right-click गर्नुहोस् र Download Linked File As रोज्नुहोस्।